Poistenie majetku

Chrániť si majetok pred poškodením, zničením či odcudzením je zodpovedné. Poistka môže doslova zachrániť strechu nad hlavou a ochrániť pred finančnými problémami celej rodiny.

Poistenie nehnutelnosti

Iba 1 z 10 nehnuteľností na Slovensku je správne poistená !

Poistenie musí byť pravidelne aktualizované aby pri prípade škody bolo správne vyplatené. Nehnuteľnosť môže byť podpoistená max o 20%. Pokiaľ je viac poisťovňa kráti plnenie.

Poistenie kryje škody, ktoré vzniknú na vašej nehnuteľnosti. Môže ísť o rodinný dom, byt, nebytový priestor, chatu prípadne rozostavanú stavbu. Škody spôsobené napríklad požiarom, výbuchom, únikom dymu, úderom blesku, víchricou, ťarchou snehu, krupobitím, povodňou, záplavou, zosuvom pôdy a veľa ďalšieho.

Poistenie domácnosti

Predstavte si, že otočíte byt/ dom hore nohami a všetko čo vypadne je domácnosť

Poistenie kryje zariadenie domácnosti (nábytok, svietidlá, koberce), veci osobnej potreby (oblečenie, obuv), peniaze, cennosti, umelecké predmety a starožitnosti, domáce elektrospotrebiče, elektronické a kuchynské vybavenie  atď. Priemerná cena zariadenia domácnosti sa pohybuje okolo 15.000€. Poistenie musí byť pravidelne aktualizované.

Havarijné poistenie

Je dobrovoľné poistenie vášho auta voči škodám, ktoré môžu nastať našou chybou, alebo bez vášho pričinenia napríklad ( víchrica, krádež, vandalizmus ). Poistenie dokáže vo veľa prípadoch ušetriť desaťtisíce eur na opravách. Oplatí sa vo väčšine na novšie autá a na autá vyššej hodnoty.

PZP

Povinné zmluvné poistenie musí mať uzatvorené každé motorové vozidlo. Auto, motorka , vozík, atď.

Slúži na vykrytie škody, ktorú spôsobíme tretím osobám. Nabúrame do auta, tak oprava bude hradená z pzp a nie z našej peňaženky. Je dôležité porovnať ponuky, keďže každá poisťovňa má inú cenu a kvalitu.

Poistenie zodpovednosť za škodu

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobíte inej osobe v súvislosti s výkonom vašej podnikateľskej činnosti. Príklad : Spôsobíte škodu ako murár na dome, tak škoda bude hradená z vášho poistenia. Poistenie určené pre podnikateľov s rôznym zameraním. Taktiež škodu , ktorú spôsobíte zamestnávateľovi. Určité povolania majú podmienku mať toto poistenie

Cestovné poistenie

Je to neživotné poistenie určené na pokrytie neočakávaných nákladov na liečbu, právnu pomoc alebo pri krádeži veci v zahraničí. Ide teda o kombináciu poistenia majetku, zdravia, zodpovednosti za škodu a právnej pomoci či asistencie. Priemerne stojí 1,5 – 3 € denne. Veľmi nízke sumy a pritom vysoké krytie.

Návrat hore