Vypočítajte si vaše mesačne náklady na bývanie

Náklady na bývanie
Ročne
Mesačne
Mesačne

Energie


 

Mesačne
Mesačne
Mesačne
Mesačne
Mesačne

 

ročne
Mesačne
ročne
Mesačne

Teplo

Dodávateľa tepla PTH, a.s., oznámil, že  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil regulovanému subjektu PTH, a.s. cenové navýšenie jednozložkovej (zmiešanej) ceny tepla pre rok 2023  v porovnaní s jednozložkovou (zmiešanou)  cenou tepla, platnou od 1.2.2022, o 51,56 %. Podľa nariadenia vlády č. 464/2022, ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla koncovým odberateľom v bytových objektoch, bol tento nárast ceny tepla pre domácnosti však zastropovaný a cena tepla pre rok 2023 tak pre Prievidžanov narástla „len“ o 13,64 %.

Voda – Vodné a stočné

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil cenovým výmerom Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. od 1. januára 2023 zvýšenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, ako aj zvýšenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. S porovnaním s cenou schválenou StVPS od 12.9.2022 predstavoval nárast ceny vodného a stočného od 1.1.2023 navýšenie o 0,2031€/m3 vrátane DPH.

V Rozhodnutí ÚRSO č. 0119/2023/V zo dňa 21. 2. 2023 StVPS odôvodňuje zvýšenie cien nárastom cien elektriny a plynu pre rok 2023. Podľa vyčíslenia dopadu zvýšenia na domácnosti v predmetnom rozhodnutí bude pri uvedenom zvýšení nárast výdavkov pre priemernú trojčlennú rodinu predstavovať 27,41 €/rok s DPH pri spotrebe vody 34m3/osobu/rok, čo je nárast 2,28 €/mesiac s DPH.

Cena za vodné a stočné studenej, ako aj teplej vody bude tak vrátane DPH od 1.3.2023 vo výške
3,6593 €/m3.

Elektrina

V segmente cien pre malé regulované podniky DMP1, do ktorých boli prevažne zaradené odberné miesta elektriny pre spoločné osvetlenie a výťahovú elektrinu v bytových domoch, vzrástla regulovaná cena silovej elektriny z ceny, ktorá bola platná v roku 2022 vo výške 79,41 € / MWh pre rok 2023 na 621,62 € / MWh bez DPH. Táto cena bola tiež zastropovaná vládnym nariadením na sumu 199 € / MWh bez DPH . Stredoslovenská energetika, a.s. tak zaslala odberateľom aj nové opravené Dohody o preddavkových platbách za elektrinu v zastropovanej cene silovej elektriny. Aj napriek tomuto zastropovaniu ceny silovej elektriny zo strany vlády SR, narastú celkové náklady za spoločnú elektrinu v spoločných priestoroch bytových domov v priemere o cca 70 %.

Ostatné služby

Z dôvodu nárastu inflácie, ktorá bola v roku 2022 vo výške 12,80 %, narástli niektorým vlastníkom bytov v mesačných predpisoch pre rok 2023 aj poplatky za ďalšie služby spojené s užívaním bytov, ako napríklad poplatky za prevádzku výťahov, poplatky za správu bytov, poplatky za rozpočítanie nákladov za vykurovanie alebo poplatky za upratovanie spoločných priestorov v bytovom dome.

Návrat hore