Kto je správcom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom internetových stránok www.lubosova.sk (ďalej len „internetové stránky“) je Bc. Luboš Sova, zapísaná v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie vedenom Národnou bankou Slovenska podľa § 13 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, emailový kontakt lubos.sova@swisslifeselect.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá je tiež správcom osobných údajov návštevníkov týchto stránok a osôb, ktoré s Prevádzkovateľom komunikujú prostredníctvom sociálnych sietí či elektronickej pošty (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“).

Aké údaje a na aké účely Prevádzkovateľ spracúva?

Osobné údaje, ktoré Dotknutá osoba odovzdá Prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na týchto internetových stránkach, v rámci komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí Prevádzkovateľa, v rámci kontaktných komunikačných nástrojov 3. strán alebo v rámci elektronickej komunikácie s Prevádzkovateľom, najmä (nie však výlučne) meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, budú spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), a to za účelom zodpovedania Dotknutou osobou zadaného dopytu, resp. za účelom reakcie na jej správu, a/alebo za účelom vedenia predzmluvných vzťahov vedúcich k možnému uzavretiu zmluvy o poskytovaní služieb Prevádzkovateľa špecifikovaných na jeho internetových stránkach. 

V prípade následného uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb Prevádzkovateľa sú vyššie uvedené a ďalšie dobrovoľne poskytnuté údaje Dotknutej osoby (napr. rodné číslo, druh a číslo dokladu totožnosti, údaje o finančnej situácii a príjmoch) spracované za účelom riadneho poskytovania dohodnutých služieb. 

Prevádzkovateľ môže osobné údaje Dotknutej osoby spracúvať taktiež za účelom priameho marketingu (newsletter), a to za predpokladu, že Dotknutá osoba je existujúcim zákazníkom Prevádzkovateľa, ktorá kontaktovanie za týmto účelom vopred nevylúčila, alebo za predpokladu, že Dotknutá osoba udelila Prevádzkovateľovi výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Aký je právny základ spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom a ako dlho budú moje osobné údaje spracúvané?

Právnym základom spracovania vyššie uvedených osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v zodpovedaní dopytu, resp. v reakcii na správu Dotknutej osoby, alebo vyššie uvedené predzmluvné vzťahy a následná zmluva s Prevádzkovateľom, ktorú by bez poskytnutia údajov Dotknutej osoby nebolo možné uzavrieť a plniť.

V prípade, že Dotknutá osoba odovzdala Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje na účely priameho marketingu, právnym základom takéhoto spracovania v prípade existujúcich zákazníkov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v ďalšej propagácii svojej činnosti a služieb v nadväznosti na existujúce vzťahy so zákazníkmi, alebo súhlas dotknutej osoby, ktorá ešte nie je zákazníkom Prevádzkovateľa.   

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania komunikácie Prevádzkovateľa s Dotknutou osobou, pokiaľ medzi nimi nedôjde k uzavretiu zmluvy, alebo po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa, t. j. minimálne po dobu 10 rokov z dôvodu povinnej skartačnej lehoty a lehoty na archiváciu účtovných dokladov súvisiacich s plnením zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou.   

V prípade osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu je dobou spracovania doba záujmu Dotknutej osoby o zasielanie marketingových správ Prevádzkovateľa, ktoré je možné kedykoľvek ukončiť kliknutím na príslušný odkaz v rámci každej jednotlivej marketingovej správy.

Ako bude s mojimi osobnými údajmi naložené a kto môže prichádzať do kontaktu s týmito údajmi?   

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať sub-dodávateľské služby spojené s plnením zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, webhostingové služby, správu týchto webových stránok, údržbu CRM systémov alebo vedenie účtovnej agendy Prevádzkovateľa.   

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, ibaže by si to vyžiadala povaha konkrétnej služby Prevádzkovateľa (napr. pri posudzovaní úverových možností Dotknutej osoby Prevádzkovateľom či 3. osobou) a Dotknutá osoba by k tomu udelila svoj súhlas, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov, osôb vymedzených všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. orgány dohľadu nad finančným trhom) a osôb v postavení tzv. spoločným prevádzkovateľov, ktorými môžu byť:   

Swiss Life Select Slovensko a.s., Mlynské Nivy 49/II. 16920, 821 09 Bratislava, IČO: 36752606 Účel spracovania osobných údajov: Finančné sprostredkovanie vedúce k poskytnutiu služieb sprostredkúvaných týmto prevádzkovateľom, na ktorých sprostredkovaní sa Prevádzkovateľ podieľa ako podriadený finančný sprostredkovateľ. 

Právny základ spracovania osobných údajov: Zmluva o finančnom sprostredkovaní s príslušným prevádzkovateľom Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov týmto prevádzkovateľom sú dostupné na týchto stránkach.

Aké sú moje práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?   

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo na prenos, právo namietať proti spracovaniu, právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, že právnym základom ich spracovania je práve súhlas, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov.   

Možnosť využitia kontaktného formulára na internetových stránkach nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov.

Ako prevádzkovateľ spracúva súbory cookies?   

Pri návšteve internetových stránok sa do zariadenia Dotknutej osoby odosielajú textové súbory cookies, ktoré sa ukladajú sa v jeho pamäti. Súbory cookies uchovávajú informácie umožňujúce využívanie funkcionalít internetových stránok a zbierajú tiež štatistické údaje o spôsobe, akým Dotknutá osoba tieto stránky používa, pričom identifikácia.   Pri súboroch cookies môže ísť o dočasné súbory, ktoré sa po zatvorení internetového prehliadača automaticky vymažú, alebo o trvalé súbory, ktoré sa ukladajú v pamäti zariadenia Dotknutej osoby na dlhší čas.   

Údaje obsiahnuté v súboroch cookies a v podobných technológiách Prevádzkovateľ používa na tieto účely:
na zabezpečenie riadneho fungovania internetových stránok:
– na reklamné a marketingové aktivity, tiež prostredníctvom spolupracujúcich sietí poskytovateľov reklamy;
– tvorba štatistických údajov súvisiacich s prehliadaním si internetových stránok a zber údajov o spôsobe ich používania, za účelom zlepšenia ich štruktúry aj obsahu;
– integrovanie internetových stránok s externými službami.

Pri integrovaní internetových stránok s externými službami Prevádzkovateľ využíva súbory cookies alebo ďalšie podobné technológie (napr. IP adresa), ktoré sledujú správanie sa používateľov. Konkrétne ide o služby: 
– Google Analytics
– Google Ads
– Facebook Pixel Matching

Údaje získané nástrojmi „Google“ Prevádzkovateľ poskytuje spoločnosti Google LLC a jej blízkym spoločnostiam, najmä spoločnosti Google Ireland Limited (ďalej spoločne len „spoločnosť Google“). Informácie o spôsobe, akým spoločnosť Google používa získané údaje a ako možno toto používanie kontrolovať, nájdete tu: www.google.com/policies/privacy/partners. Používanie nástroja Google Analytics možno zablokovať pomocou prehliadačového doplnku (plugin), ktorý je k dispozícii na stiahnutie tu:

Údaje získané nástrojmi „Facebook“ Prevádzkovateľ poskytuje spoločnosti Facebook Ireland Ltd. (ďalej len „Facebook“). Údaje o spôsobe, akým spoločnosť Facebook spracúva údaje, sú dostupné tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Pri vyššie uvedených nástrojoch od spoločnosti Facebook podliehajú vaše údaje poskytnuté Facebooku spoločným prevádzkovateľom údajov, t. j. Prevádzkovateľovi v zmysle týchto podmienok, pričom ako ďalší prevádzkovateľ vystupuje spoločnosť Facebook. Základy dohody ohľadom povinností oboch spoločných prevádzkovateľov tak, aby boli v súlade s nariadením GDPR, možno nájsť na stránke: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.    

Spôsob, akým spoločnosť Facebook používa údaje získané od externých stránok na účel zobrazovania reklám na stránkach Facebooku, možno upravovať kliknutím na adresu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Cookies je možné kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti je možné nájsť v nastaveniach cookies na internetových stránkach a taktiež na stránkach www.aboutcookies.org. Dotknutá osoba môže zmazať všetky súbory cookies, ktoré už v jej prehliadači sú, a ďalej môže nastaviť väčšinu prehliadačov tak, aby sa zabránilo ich ďalšiemu ukladaniu. Niektoré služby a funkcie internetových stránok však z tohto dôvodu nemusia fungovať riadne.

Návrat hore